Στόχοι

Το έργο IASON έχει τον απώτερο στόχο να δημιουργήσει ένα μόνιμο και βιώσιμο δίκτυο επιστημονικών και μη οργανισμών, ενδιαφερομένων (stakeholders) και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στη Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε τρίτες χώρες σε δυο σημαντικές περιοχές: Την Μεσόγειο και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο εστιάζεται στην χρήση και την εφαρμογή τεχνολογιών παρατήρησης της Γης στα παρακάτω θέματα:

 • Δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή
 • Έρευνα και καινοτομία για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην χρήση πόρων
 • Διαχείριση πρώτων υλών

Προκείμενου να επιτύχει τους σκοπούς του το έργο IASON έχει τους παρακάτω στόχους:

 1. Να καταγράψει, χαρτογραφήσει και κατηγοριοποίηση ανά θεματική και γεωγραφική περιοχή τα επιστημονικά αποτελέσματα προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τοπικού ή εθνικούς οργανισμούς με σκοπό την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων από υπάρχοντα διακεκριμένα επιστημονικά αποτελέσματα.
 2. Δράσεις για την απόκτηση ικανοτήτων διαμέσου ενσωμάτωσης δεδομένων και διαλειτουργικότητας.
 3. Να αξιολόγηση ερευνητικά αποτελέσματα και τις εφαρμογές τους στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας κάτω από τους τρεις θεματικούς άξονες (παράκτιας παρακολούθησης, διαχείριση υδατίνων και εδαφικών πόρων, μεταλλευτικών ερευνών και εξόρυξης).
 4. Να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχετικό με τεχνολογίες παρατήρησης της Γης που να καλύπτει τις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
 5. Να εμπλακεί σε δράσεις που θα ενθαρρύνουν την συνεργασία ανάμεσα σε μέλη / χώρες του δικτύου και κυρίως ανάμεσα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα σχετικά με τα καταγεγραμμένα κενά.
 6. Να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και να αναπτύξει σταθερές σχέσεις με περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς, ενδιαφερόμενους και ειδικούς χάραξης πολιτικής για να γεφυρώσει την ερευνητική τους δραστηριότητα συμφωνά με τιε Ευρωπαϊκές ερευνητικές προτεραιότητες για το 2020.
 7. Να αναπτύξει μια εργαλειοθήκη για την ενίσχυση και προώθηση των περιφερειακών ερευνητικών οργανισμών που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε εύκαιρες χρηματοδότησης για μια βιώσιμη και προσανατολισμένη στην αγορά εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 8. Να δημιουργήσει και να διατηρήσει θεματικούς κόμβους ομάδων ενδιαφερομένων που θα λειτουργήσουν σαν εστιακά σημεία για μελλοντικές ερευνητικές συνεργασίες.
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress