მიზნები

პროექტის IASON საერთო მიზანს წარმოდგენს ჩამოაყალიბოს ევროკავშირისა წევრი და მისი ორი მნიშვნელოვანი სამეზობლოს, ხმელთაშუა და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების სამეცნიერო და არასამეცნიერო ინსტიტუციების, დაინტერესებული მხარეების და კერძო სექტორის საწარმოების მუდმივმოქმედი და მდგრადი ქსელი. პროექტის ძირითად ფოკუსს დედამიწაზე დაკვირვების (Earth Observation – EO) მეთოდების გამოყენება და დანერგვა წარმოადგენს შემდეგი მიმართულებებით:

 • კლიმატის ცვლილების დაძლევისკენ მიმართული ქმედებები
 • კვლევა და ინოვაციები რესურსების გამოყენების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად
 • წიაღისეული ნედლეულის მართვა

პროექტის მთავარი მიზნების მისაღწევად IASON-ის ქსელი ისახავს შემდეგ ამოცანებს:

 1. რეგიონალურ და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტების შედეგების და მნიშვნელოვანი რეზულტატების აღნუსხვა, კატეგორიებად და თემატური და გეოგრაფიული განაწილების ასახვა სივრცული რუკების მეშვეობით.
 2. შესაძლებლობების გაძლიერება მონაცემების ინტეგრაციის და ინტეროპერაბელობის მეშვეობით.
 3. პროექტების შედეგების და მათი ხმელთაშუა და შავი ზღვის რეგიონებში დანერგვის შეფასება სამი ძირითადი თემატური მიმართულებისათვის (სანაპიროს მონიტორინგი, წყლის და ნიადაგების მართვა და წიაღისა და წიაღისეულის დაძიება).
 4. დედამიწაზე დაკვირვებათა (Earth Observation – EO) ქსელის ჩამოყალიბება ხმელთაშუა და შავი ზღვის აუზებისთვის.
 5. მონაწილეობა საქმიანობებში, რომლებიც ხელს უწყობენ თანამშრომლობას ქსელის მონაწილეებს/ქვეყნებს შორის, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრ და არაწევრ მონაწილეებს/ქვეყნებს შორის იმ მიმართულებებით, სადაც შეინიშნება ხარვეზები.
 6. დაინტერესებულ მხარეებთან და პოლიტიკის მესვეურებთან ევროკავშირის 2020 პრიორიტეტების მიმართულებებით კვლევითი კავშირების გასაძლიერებლად კონსულტირება და კავშირების გაძლიერება რეგიონალურ და ადგილობრივ ინსტიტუციებს შორის.
 7. რეგიონალური კვლევითი ინსტიტუციებისთვის სათანადო ინსტრუმენტების შემუშავება დაფინანსების წყაროებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად კვლევების შედეგების მდგრადი და ბაზარზე ორიენტირებული დანერგვის/ათვისების (uptake) გზით.
 8. დაინტერესებული მხარეების და საზოგადოების მდგრადი თემატური ქსელის შექმნა და ჩამოყალიბება სამომავლო თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაციით პასუხისმგებელი პირების ქსელის სახით.
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress